Ulanyjy sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Jogap: Biz zawod, gözleg we gözleg toparymyz we senagat sowadyjysynda 22 ýyllyk tejribämiz bar, zerur sowadyş görnüşleri üçin çileri dizaýn edýäris we işleýäris.

 

2-nji sorag: gaýtadan işlemegiň wagty näme?

Jogap: 1 / 5ton-dan 50 tonna çenli standart model, bizde aksiýa bar;

50 tonnadan ýokary we has ýöriteleşdirilen çiller: 15 iş gününiň içinde.

60hz çiller dürli modellere görä 30-40 gün gerek.

 

3-nji sorag: Kepillik näme?

HTI-A / W seriýasyndan 1 ýyl;

Buraw kompressor çillerleri üçin 2 ýyl;

Partshli bölekleri hatda täzelenen çiller ulgamynyň dizaýny bilen çalşyp boljakdygyny saklaýarys;

 

4-nji sorag: Çiller bölümini nädip gurmaly we başlamaly?

Çiller tassyklanmanka gurnama diagrammasyny we çözgüdini berýäris.

Çiller gollanmasy we başlangyç wideo, çiller bölümini işletmäge aňsat kömek eder.

 

5-nji sorag: Bir mesele bar bolsa, ony nädip çözüp bileris?

a.Çilleriň ähli ýalňyş görkezmeleri bar, bir gezek duýduryş bar bolsa, bilmek aňsat;

b.Biziň ýolbaşçylygymyz ýa-da ýerli hyzmat tehnikimiz tarapyndan haýsydyr bir meseläni çözmek üçin jikme-jik görkezmelerimiz bar

 

6-njy sorag: Haýsy has gowy, howa sowadylan ýa-da suw bilen sowadylan?

Hakyky zerurlyklaryňyza görä, hünärmen toparymyz iň amatly meýilnama berer.

 

7-nji sorag: Eltip bermek möhleti näme?

EX IŞLER, FOB, CFR, CIF

T / T: Iberilmezden ozal töleg we balans;

Göz astynda L / C;

 

8-nji sorag: OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa.Şoňa laýyklykda ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


BIZ bilen habarlaşyň