• banner1
  • banner2
  • banner4 印尼 2019
  • banner3.26

අපි ගැන

වීරයා-Tech සමූහ සමාගම 1997, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය හා තාක්ෂණික සේවා සමඟ ඒකාබද්ධ දී ස්ථාපනය කරන ලදී. ෂෙන්සෙන් Hero-Tech තකරණ උපකරණ Hero-Tech සමූහ යටත් කම්පැනි ලිමිටඩ්, 2010 දී ෂෙන්සෙන්, ෙගොංෙඩොං පළාත් දී ආරම්භ කරන ලදී.

වීරයා-Tech පාලනය කාර්මික සිසිලනය හා උෂ්ණත්වය කර්මාන්තය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වෙන් කර තිබේ, වෙනස් දෙකම ගුවන් ඇතුළු නිෂ්පාදන සිසිල් හා ජල අනුචලනය Chiller, ඉස්කුරුප්පු වර්ගය Chiller ග්ලයිකොල් Chiller, ලේසර් Chiller, තෙල් chiller, උණුසුම හා සිසිලස Chiller, තෙරපුම් අච්චු උෂ්ණත්වය සිසිල් පාලකය, සිසිලස ටවර්, ආදිය ...

  • hero-tech-office
  • HERO-TECH-COMPANY
  • HEROTECH-CHILLER
  • අයදුම්පත